VILKÅR FOR BRUK AV ADPLAY

Vilkår for bruk av tjenesten

Følgende vilkår og betingelser regulerer all bruk av Adplay samt innhold, tjenester og produkter tilgjengelig på eller via nettsiden.

Nettsiden eies og drives av AVDIGITAL AS.
Tjenesten tilbys under forutsetning av godkjennelse, uten forbehold, av alle vilkårene og betingelsene, og alle andre driftsregler, lover, reguleringer og prosedyrer.

Vennligst les denne avtalen nøye før du bruker nettsiden og tjenester derfra. Ved å bruke noen del av nettsiden og dets tjenester, godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, får du ikke tilgang til nettstedet, eller bruke noen tjenester.

Disse vilkårene er å anse som et tilbud fra AVDIGITAL AS, og aksept er begrenset til disse vilkårene. Tjenesten er kun tilgjengelig for personer som er minst 18 år gamle.

1. Din Adplay-konto

Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten for alt innholdet på skjermene og oppslagene på kontoen din. Du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på kontoen.

2. Ansvar  brukere

Hvis du publiserer til skjermene, eller på annen måte gjør (eller tillater en tredjepart å gjøre) materiale tilgjengelig ved hjelp av Adplay (hvilke som helst type materiale som; «innhold»), er du fullt ut ansvarlig for innholdet i, og eventuelle skader og alt økonomisk tap som følge av det innholdet, herunder men ikke begrenset til å innhente alle nødvendige samtykker og tillatelser til å behandle, publisere og lagre innholdet. Ved å gjøre innhold tilgjengelig, garanterer du at:

  • Nedlasting, kopiering og bruk av innholdet ikke vil krenke eiendomsretten, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerke eller forretningshemmeligheter, rettigheter, av en hvilken som helst tredjepart.
  • Hvis din arbeidsgiver har rettigheter til intellektuell eiendom du oppretter, må du enten (i) ha fått tillatelse fra arbeidsgiver til å poste eller gjøre tilgjengelig innhold, inkludert, men ikke begrenset til programvare, eller (ii) ha sikret fra arbeidsgiver en fraskrivelse til alle rettigheter i eller til innholdet.
  • Du har fullt overholdt tredjeparts lisenser knyttet til innhold, og har gjort alt som er nødvendig for å kunne bringe videre til sluttbrukerne eventuelle nødvendige vilkår.
  • Innholdet inneholder ikke og installerer ikke virus, ormer, malware, trojanske hester eller annet skadelig eller ødeleggende innhold.
  • Innholdet ikke er pornografisk, ikke inneholder trusler eller oppfordrer til vold, og ikke krenker personvern eller rettighetene til en tredjepart.

Uten å begrense noen av de ovenfor nevnte forpliktelser og garantier, har AVDIGITAL AS rett (men ikke plikt) til å, i AVDIGITAL AS’ skjønn (i) nekte eller fjerne ethvert innhold som, i AVDIGITAL AS’s rimelige mening, bryter AVDIGITAL AS policier, er skadelig eller støtende, eller (ii) si opp eller nekte tilgang til og bruk av nettstedet til noen person eller enhet av en eller annen grunn.

3. Betaling og fornyelse

Generelt

Du samtykker i å betale AVDIGITAL AS de månedlige, kvartalvise eller årlige avgiftene angitt for nevnte tjeneste. Betalinger vil bli belastet på en forhåndsbetalingsbasis fra den dagen du registrerer deg, og vil dekke bruken av denne tjenesten for en månedlig eller årlig tegningsperiode som angitt. Mottatte betalinger refunderes ikke.

Automatisk fornyelse

Med mindre du varsler AVDIGITAL AS før utløpet av gjeldende periode at du vil avbryte abonnementet vil det automatisk bli fornyet og du gir oss tillatelse til å ta betalt for den da gjeldende årlige, kvartalvise eller månedlige abonnementsavgift (samt eventuelle avgifter) ved hjelp av kredittkort, faktura eller annen betalingsform vi har registrert på deg.

Ved tilfeller hvor kunden over tid bruker mer enn abonnementet de betaler for tilsier, kan AVDIGITAL AS oppgradere kontoen samtidig som de informerer kunden om dette.

Oppsigelse av avtale

Oppsigelse skal gjøres skriftlig og være signert. En e-post eller telefon til oss anses ikke som en offisiell avslutning.
Oppsigelsestid på abonnementet er 3 måneder. Se ellers punkt 8.

Videresalg

Videresalg av administrasjon av skjermer og funksjonalitet fra store kontoer er ikke tillatt.

4. Ansvar for besøkende og brukere

AVDIGITAL AS har ikke sett over, og kan ikke se over, det materiale, inkludert dataprogrammer, lagt ut på alle Adplay-kontoer, og kan derfor ikke være ansvarlig for materialets innhold, bruk eller effekter.

Kunden er ansvarlig for å ta forholdsregler som er nødvendige for å beskytte deg selv og dine datasystemer mot virus, ormer, trojanske hester og annet skadelig eller destruktivt innhold.

AVDIGITAL AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader som skyldes bruk av besøkende og brukere av Adplay.

5. Innhold på andre nettsider

Vi har ikke sett over, og kan ikke se over, materiale, inkludert dataprogrammer, som er gjort tilgjengelig gjennom nettsteder og wedsider som Adplay linker til.

6. Brudd på opphavsrett

På samme måte som AVDIGITAL AS ber andre om å respektere sine immaterielle rettigheter, respekterer også AVDIGITAL AS andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at materialet som ligger på eller er koblet til ved Adplay bryter opphavsretten din, blir du oppfordret til å varsle AVDIGITAL AS .

7. Endringer

AVDIGITAL AS forbeholder seg retten til etter eget skjønn, å modifisere eller erstatte enhver del av denne avtalen. Det er ditt ansvar å sjekke denne avtalen jevnlig for endringer. Vesentlige endringer vil bli gjort skriftlig kjent for deg. Din fortsatte bruk av og/eller tilgang til tjenesten etter kunngjøring av endringer i denne avtalen aksepterer disse endringene.
AVDIGITAL AS kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettsiden (inkludert, utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenestene skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

8. Oppsigelse

AVDIGITAL AS kan stenge tilgangen til hele eller deler av nettsiden til enhver tid, med eller uten grunn, med eller uten varsel, med øyeblikkelig virkning. Hvis du ønsker å si opp denne avtalen er det 3 måneders oppsigelse.
Den må leveres skriftlig, være signert, og må sendes pr. E-post.
En ren E-post eller telefon regnes IKKE som en godkjent oppsigelse.

9. Garantifraskrivelse

Nettsiden er gitt på en «som den er»-basis. AVDIGITAL AS og dets leverandører og lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Verken AVDIGITAL AS eller underleverandører og lisensgivere, gir noen garanti for at Adplay-tjenesten vil være feilfri eller at tilgangen til denne vil være kontinuerlig og uavbrutt.

10. Begrensning av erstatningsansvar

Du aksepterer at verken AVDIGITAL AS eller dets underleverandører eller lisensgivere, er eller kan holdes økonomisk ansvarlig for: (i) indirekte tap herunder men ikke begrenset til noen avledete tap, tilfeldige tap eller følgeskader, (ii) kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter eller tjenester, (iii) ethvert tap som følge av tap eller skade på data, og (iv) at AVDIGITAL AS, dets underleverandører og lisensgiveres ansvar for direkte tap oppad er begrenset til det beløp tilsvarende det vederlag som du har betalt til AVDIGITAL AS i henhold til denne avtalen i tolv (12) måneders periode før kravet oppstod. AVDIGITAL AS påtar seg intet ansvar for feil eller forsinkelse som skyldes forhold utenfor deres rimelige kontroll. Ovenstående skal ikke gjelde i den utstrekning det er forbudt ved lov.

11. Skadeserstatning

Du aksepterer å holde skadesløse AVDIGITAL AS, dets leverandører og lisensgivere, og deres respektive direktører, ledere, ansatte og agenter fra og mot alle krav og utgifter, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til brudd på denne avtalen.

12. Diverse

Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom AVDIGITAL AS og deg angående de forhold som reguleres her. Enhver tilgang til eller bruk av Adplay-tjenesten reguleres av lovgivningen i Norge, unntatt regler om lovvalg, og eventuelle tvister som oppstår fra eller knyttet til avtalen skal eksklusivt refereres til domstolene i Norge.